Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Žerotín

2. Důvod a způsob založení

Obec Žerotín (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 1.10.1980 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 0000001801707369
kód banky: 0800
banka: Česká spořitelna

6. IČ

00299758

7. DIČ

CZ00299758, obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace:

Poskytnuté informace:

Žádost o poskytnutí informace - svozová místa.pdf

Žádost o informaci - likvidace bioodpadu.pdf

Žádost o informaci - budoucí spolupráce.pdf

Žádost o informaci - problémy s ptáky.pdf

Rok 2019

  • 19. 8. 2019 (č.j. OUZ-0320/2019) Dotaz spolku pro odhalování a medializaci korupce - Uplaceni.cz na dva subjekty, zda podaly vůči naší obci v minulosti nabídku ve smyslu veřejných zakázek.
  •  Odpověď ke stažení zde.

Rok 2020

  • 30. 11. 2020 (č.j. OUZ-0478/2020) Žádost Mgr. Vojtěch Metelka, advokát - Zaslání kopie zápisu ze ZO Žerotín konaného dne 9. 6. 2020, a to části, kde bylo rozhodnuto o pořízení změny ÚP Žerotín včetně příloh vztahujících se k usnesení 15.1 a 15.3.
  • Odpověď ke stažení zde.
  • 3. 12. 2020 (č.j. OUZ-0516/2020) Žádost Mgr. Vojtěch Metelka, advokát - Zaslání kopie přílohy k usnesení zastupitelstva obce Žerotín 15.2. ze dne 9. 6. 2020.
  • Odpověď ke stažení zde. 

 Rok 2021

Rok 2022

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů od 25. května 2018 vykonává pan:

Zásady ochrany osobních údajů.pdf